Algemene Voorwaarden E-Chopperverhuurommen.nl

Artikel 1: Definities 
In deze voorwaarden en de van toepassing zijnde overeenkomst wordt verstaan onder:
1. Buitensport:
alle sportieve of recreatieve buitensport waaraan onder begeleiding, dan wel met voorafgaan de instructie, kan worden deelgenomen en waarbij voornamelijk lichamelijke inspanning en avontuurlijke beleving een rol speelt, zowel indoor als outdoor. Ook gemotoriseerd indien niet bedoeld als openbaar vervoer.
2. Arrangement:
Door de ondernemer bedrijf- of beroepsmatig georganiseerde of aangeboden dienst of activiteit of combinatie van diensten of activiteiten, alsmede het bieden van faciliteiten. Deze diensten, activiteiten of faciliteiten kunnen bestaan uit de verhuur of verkoop van materiaal, het verzorgen van vervoer of activiteiten, het verzorgen van (verblijfs-)accommodatie(s), het geven van instructie en het (laten) begeleiden van (delen van) een programma van activiteiten. Onder begeleide arrangementen of begeleide activiteiten wordt verstaan: arrangementen of activiteiten die door een vertegenwoordiger van de ondernemer worden begeleid.
3. Dienst:
Alle handelingen ter voorbereiding dan wel ondersteuning van de uitvoering van buitensport. Hieronder wordt onder andere verstaan de verhuur dan wel verkoop van materiaal, het verzorgen van vervoer, het verzorgen van accommodatie(s), het geven van instructie en het (laten) begeleiden van( delen van) buitensport.
4. Activiteit:
Activiteiten die door (een vertegenwoordiger van) de ondernemer worden begeleid.
5. Eendaags activiteit:
Een activiteit die door een ondernemer wordt aangeboden en die in totaal niet langer duurt dan 24 uur en waar geen overnachting bij is inbegrepen.
6. Eendaags arrangement:
Een dienst of activiteit, of een combinatie van diensten of activiteiten die door een ondernemer wordt aangeboden en die in totaal niet langer duurt dan 24 uur en waar geen overnachting bij is inbegrepen en minimaal 1 dagdeel omvat.
7. Ondernemer:
Degene die, in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf, activiteiten en of materialen aanbiedt; Vertegenwoordiger van de ondernemer: degene die in naam van de ondernemer optreedt.
8. Contractant:
Iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die voor zichzelf dan wel ten behoeve van derden een overeenkomst sluit met de ondernemer.
9. Deelnemer:
Iedere natuurlijke persoon die feitelijk deelneemt aan of gebruik maakt van een arrangement en/of activiteit.
10. Overeenkomst:
Overeenkomst tussen de ondernemer en de contractant met betrekking tot een arrangement of activiteit.

ALGEMENE VOORWAARDEN E-YELLOW:
11. Overeengekomen prijs:
De vergoeding die door de contractant wordt betaald voor de activiteit; hierbij dient schriftelijk vermeld te worden wat in de prijs is inbegrepen.
12. Informatie:
Schriftelijke/elektronische gegevens over de activiteit.
13. Annulering:
De schriftelijke beëindiging door de contractant van de overeenkomst, vóór aanvang van de activiteit.

Artikel 2: Werkingssfeer
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen en overeenkomsten door of namens de ondernemer gedaan, tenzij hiervan uitdrukkelijk schriftelijk in de overeenkomst is afgeweken.
2. De voorwaarden zijn bij het aangaan van de overeenkomst bekend bij beide partijen. De contractant aanvaardt de toepasselijkheid van deze voorwaarden door het aangaan van een overeenkomst met de ondernemer of het feitelijk deelnemen aan een activiteit of door het betalen van de overeengekomen prijs dan wel een deel hiervan.
3. Bij strijdigheid van deze voorwaarden met algemene voorwaarden van de contractant prevaleren de voorwaarden van de ondernemer. Dit laat onverlet dat de contractant en de ondernemer individuele aanvullende schriftelijke afspraken kunnen maken waarbij ten voordele van de contractant en/of de deelnemer van deze voorwaarden wordt afgeweken.
4. De ondernemer is alleen gebonden aan de overeenkomst en/of wijzigingen daarvan en/of aanvullingen daarop, als de contractant deze schriftelijk dan wel digitaal heeft geaccepteerd.

Artikel 3: Prijswijziging
Indien na vaststelling van de overeengekomen prijs, door een lastenverzwaring aan de zijde van de ondernemer, extra kosten ontstaan als gevolg van een wijziging van lasten en/of heffingen die direct de activiteit of op de deelnemer en/of contractant betrekking hebben, kunnen deze aan de contractant worden doorberekend, ook na de afsluiting van de overeenkomst.

Artikel 4: Betaling
1. De contractant dient de betalingen in euro’s te verrichten, met inachtneming van de afgesproken termijnen door de onderneming, tenzij anders is overeengekomen en schriftelijk is vastgelegd.
2. Indien de contractant, ondanks voorafgaande schriftelijke aanmaning, zijn betalingsverplichting binnen een termijn van twee weken na de schriftelijke aanmaning niet of niet behoorlijk nakomt, heeft de ondernemer het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen, onverminderd het recht van de ondernemer op volledige betaling van de overeengekomen prijs.
3. Indien de ondernemer op de dag van aanvang van de activiteit niet in het bezit is van het totale verschuldigde bedrag, is hij gerechtigd de deelnemer de deelname aan de activiteit te ontzeggen, onverminderd het recht van de ondernemer op volledige betaling van de overeengekomen prijs.
4. De door de ondernemer in redelijkheid gemaakte buitengerechtelijke kosten na een ingebrekestelling komen ten laste van de contractant. Indien het totale bedrag niet tijdig is voldaan, zal na schriftelijke sommatie het wettelijk vastgestelde rentepercentage over het nog openstaande bedrag in rekening worden gebracht.
5. Het recht van de contractant om zijn vorderingen op de ondernemer te verrekenen is uitdrukkelijk uitgesloten tenzij de ondernemer in staat van faillissement geraakt.
6. De volledige vordering tot betaling is onmiddellijk opeisbaar indien
             a. Een betalingstermijn is overschreden
             b. De contractant failliet is, of in surseance van betaling is
             c. De contractant of diens bedrijf wordt ontbonden
             d. De contractant als natuurlijk persoon onder curatele wordt gesteld of overlijdt

Artikel 5: Annulering
1. U kunt tot 21 dagen voor de aanvangsdatum kosteloos annuleren.
2. Annuleert u tot 7 dagen voor de aanvangsdatum dan brengen wij u 50% van de overeengekomen prijs per persoon in rekening vermenigvuldigd met het aantal personen dat tot 7 dagen voor de aanvangsdatum bij ons bekend was. Annuleert u binnen 7 dagen voor de aanvangsdatum dan brengen wij u de volledige overeengekomen prijs per persoon in rekening vermenigvuldigd met het aantal personen dat tot 7 dagen voor de aanvangsdatum bij ons bekend was.
3. Annulering arrangementen u heeft tot 7 dagen voor arrangement datum de kans om het aantal personen te wijzigen of te annuleren. Mocht u binnen de 7 dagen het aantal personen wijzigen dan zal het afgesproken aantal personen in rekening gebracht worden, tenzij het werkelijke aantal personen hoger is.

Artikel 6: Voortijdig vertrek door de deelnemer
Bij voortijdig vertrek door de deelnemer is de contractant de volledige prijs voor de overeengekomen activiteit verschuldigd.

Artikel 7: Verplichtingen van de contractant
1. De contractant dient er zorg voor te dragen dat door de deelnemers de door de ondernemer gehanteerde gedrag- en huisregels worden nageleefd.
2. De ondernemer houdt zich het recht voor om fotografische of andere opnamen die tijdens het arrangement of de activiteit zijn gemaakt, te gebruiken voor promotiedoeleinden. Bezwaar hiertegen moet binnen 14 dagen na opname schriftelijk worden ingediend.
3. Alcoholgebruik voorafgaand en tijdens de activiteit is verboden met uitzondering van activiteiten als proeverijen. Deze dient dan wel als laatste activiteit uitgevoerd te worden.
4. Het is verboden drugs en -/of medicijnen (die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden) te gebruiken voor of tijdens de rit.

Artikel 8: Tussentijdse beëindiging door de ondernemer 
1. De ondernemer kan de overeenkomst met onmiddellijke ingang opzeggen: Indien de contractant of deelnemer de verplichtingen uit de overeenkomst, de bijbehorende informatie en/of de overheidsvoorschriften, ondanks voorafgaande waarschuwing, niet of niet behoorlijk naleeft en wel in zodanige mate dat naar de maatstaven van redelijkheid en billijkheid van de ondernemer niet kan worden gevergd dat de (deelname aan de) activiteit wordt voortgezet.
2. De ondernemer kan een deelnemer uitsluiten van verdere deelname aan de activiteit en ten opzichte van deze deelnemer de overeenkomst ontbinden indien de deelnemer ondanks voorafgaande waarschuwing, overlast aan de ondernemer en/of mededeelnemers bezorgt, dan wel de veiligheid van zichzelf en/of anderen in gevaar brengt of op onverantwoorde wijze omgaat met natuur en milieu of de goede sfeer op, of in de directe omgeving van de activiteit bederft.
3. Alle hieruit voortvloeiende extra kosten zijn voor rekening van de contractant.
4. Indien de ondernemer of vertegenwoordiger tussentijdse opzegging wenst, moet hij dit de deelnemer persoonlijk
laten weten en tevens dient hij de contractant hiervan in kennis te stellen.
5. De contractant blijft in beginsel gehouden de overeengekomen prijs te betalen.


Artikel 9: Wijziging van de overeenkomst

1. Indien op verzoek van de contractant de ondernemer overgaat tot wijziging van de inhoud van de overeenkomst dan heeft de ondernemer het recht om extra kosten in rekening te brengen.
2. Van een wijziging van de overeenkomst is ook sprake indien de door de contractant verstrekte informatie niet overeenstemt met de werkelijkheid.
3. Indien de ondernemer overgaat tot wijziging van de overeenkomst zal hij de contractant een alternatief aanbieden. Indien de contractant dit alternatief afwijst dan dient hij dit onverwijld aan de ondernemer te melden. De contractant heeft in dit geval recht op volledige restitutie van reeds betaalde gelden welke betrekking hebben op de niet-genoten onderdelen van het activiteit.
4. Een deelnemer die verhinderd is om aan het activiteit deel te nemen kan zich – na instemming van de contractant en de ondernemer – door een ander laten vervangen onder de volgende voorwaarde:
             a. De plaatsvervanger moet voldoen aan alle aan de overeenkomst verbonden voorwaarden,
             b. Het verzoek tot in de plaats stelling dient uiterlijk 7 dagen voor aanvang van de activiteit schriftelijk bij de ondernemer te worden ingediend,
             c. de voorwaarden van de bij de uitvoering van het activiteit betrokken dienstverleners verzetten zich niet tegen de in de plaats stelling.

Artikel 10: Onuitvoerbaarheid van de overeenkomst
1. De ondernemer heeft het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten dan wel op te zeggen in geval van gewichtige omstandigheden die onvoorzien en niet te verhelpen of te vermijden zijn zoals bijvoorbeeld (burger) oorlog, terreur, politieke onrust, natuurrampen, voedselschaarste, algemene stakingen, weersomstandigheden etc. De ondernemer is verplicht de contractant onverwijld en met opgaaf van redenen van de opzegging op de hoogte te stellen.
2 .De ondernemer heeft het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden indiende lichamelijke conditie van de deelnemer naar oordeel van de ondernemer hem/haar ongeschikt maakt voor (verdere) deelname aan de activiteit.
3. De ondernemer heeft het recht om de overeenkomst te ontbinden of op te schorten indien er voor een groepsactiviteit te weinig deelnemers zijn.
4. Indien de nakoming blijvend onmogelijk wordt kan de overeenkomst worden ontbonden voor dat deel dat nog niet is nagekomen. Geen van beide partijen heeft in dat geval recht op vergoeding van de ten gevolge van de ontbinding geleden schade.

Artikel 11: Klachten
1. Indien de deelnemer een tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst constateert, dient hij deze zo spoedig mogelijk te melden zodat er een passende oplossing kan worden getroffen.
2. Indien de klacht ter plaatse niet naar tevredenheid is opgelost kan de contractant dit, uiterlijk binnen 14 dagen na afloop van de activiteit, schriftelijk en gemotiveerd kenbaar maken aan de ondernemer.

Artikel 12: Aansprakelijkheid
1. De contractant gebruikt/rijdt op het voertuig van ondernemer op eigen risico. De ondernemer is derhalve niet verantwoordelijk voor enig lichamelijk letsel van personen noch voor schade aan of diefstal van privégoederen van de contractant. De contractant draagt ten volle de wettelijke aansprakelijkheid voor alle schade welke door, of vanwege, de contractant met de activiteit(en) aan zichzelf of aan derden wordt toegebracht en zal ondernemer daarvoor vrijwaren.
2. De ondernemer is niet aansprakelijk voor een ongeval, diefstal of schade tenzij dit het gevolg is van een tekortkoming die aan de ondernemer is toe te rekenen.
3. De ondernemer is niet aansprakelijk voor gevolgen van extreme weersinvloeden of andere vormen van overmacht.
4. De contractant is jegens de ondernemer aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt door het doen of (na)laten van de deelnemer voor zover het gaat om schade die aan deze kan worden toegerekend.
5. De ondernemer verplicht zich om na melding door de deelnemer van overlast die wordt veroorzaakt door andere deelnemers, passende maatregelen te nemen. De ondernemer dient tevens voor zijn deelnemers een ongevallen verzekering aan te bieden.
6. De deelnemer is en blijft zelf verantwoordelijk voor de inschatting of hij/zij in voldoende conditie is om desbetreffende activiteiten te beoefenen.

Artikel 13: Wet en regelgeving
1. De ondernemer zorgt er te allen tijde voor dat de activiteit aan alle wettelijke milieu- en veiligheidseisen voldoet die van overheidswege aan de activiteit (kunnen) worden gesteld.
2. De deelnemer is verplicht alle bij de activiteit geldende veiligheidsvoorschriften strikt na te leven.
3. Op deze overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing

** Voor aanvang van de E-Chopper of E-bike tocht bent u verplicht de huurovereenkomst te ondertekenen voor akkoord.

 

 

HUURVOORWAARDEN

 

 

1: Wettelijke eisen
Huurder van de E-chopper dient een minimum leeftijd te hebben van 16 jaar en dient zich te legitimeren met een geldig Nederlands rijbewijs of een geldig bromfietscertificaat. De huurder dient zich gedurende de huurperiode ten allen tijde te houden aan de Nederlandse wetgeving en op Nederlands grondgebied te blijven. Huurder dient de Nederlandse verkeersregels voor snorfietsen te volgen. Hierbij wordt nadrukkelijk verzocht enkel met de E-chopper te rijden en te parkeren op een veilige plaats waar dit is toegestaan voor snorfietsen. Verkeersovertredingen en de daaruit voortvloeiende kosten zijn voor rekening van de huurder. Daarnaast is het verboden alcohol, drugs en/of medicijnen (die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden) te gebruiken voor of tijdens de rit.

2: Gebruik E-Chopper 
Bij het ontvangen van de E-chopper krijgt de huurder een instructie over de werking van de E-chopper. Huurder wordt geacht op een verantwoorde manier met de E-chopper om te gaan. Opzettelijk onjuist gebruik van de E-choppers zoals slippen, off-road rijden en/of van stoepranden rijden, het is niet toegestaan om met meer dan één volwassen persoon op een E-chopper plaats te nemen ( Uitzondering nagelaten: DUO-choppers mogen kinderen met tot 11 jaar achterop met een max. gewicht van totaal 135 kilo )  anders kan het resulteren in inhouden van de borg en mogelijke andere kosten. Verhuurder is te allen tijde gerechtigd om het gehuurde na vermeend misbruik in te nemen zonder terugbetaling.

3: Huurperiode en overschrijding van de huurperiode 
De huurder is verplicht de E-chopper terug te brengen op dezelfde locatie als waar deze is uitgegeven door de verhuurder aan de huurder. De huurperiode wordt voorafgaand aan het gebruik afgesproken. Vanaf het moment van ingebruikname is de huurder verplicht het voertuig voor de afgesproken termijn terug te brengen. Het voertuig mag slechts met toestemming van de verhuurder worden teruggebracht buiten openingstijden. Indien het voertuig niet is terug gebracht voor aflopen van de afgesproken huurperiode, wordt er € 20,- per ingaand uur in rekening gebracht aan de huurder.

4: Borg
De huurder dient de borg vooraf aan de huurperiode contant te voldoen. De borg bedraagt € 50,= per E-Chopper met een maximum van € 250,= per reservering. Als je meer dan vijf
E-choppers hebt gehuurd brengen wij maximaal € 250,= borg in rekening. Deze borg krijgt de huurder terug, als de E-chopper in dezelfde staat als bij ontvangst teruggebracht wordt. De verhuurder is gerechtigd het bedrag van een eventuele schadevergoeding met de betaalde borgsom te verrekenen. Wanneer borg niet toereikend is, worden er extra kosten in rekening gebracht.

5: Schade en aansprakelijkheid
Het gebruik van de gehuurde E-chopper is geheel op eigen risico. De verhuurder is in geen geval aansprakelijk voor welke vorm van schade er dan ook ontstaan gedurende de huurperiode aan huurder, derden en -/of goederen. Bij schade aan de gehuurde E-chopper is de huurder aansprakelijk, tenzij er sprake is van bewijsbare schuld door derden en de aansprakelijkheid bij een derde belegd kan worden. Bij schade dient de verhuurder ten allen tijde ingelicht te worden en dient een schadeformulier ter plekke ingevuld te worden. De huurder zal de kosten van herstel, waaronder die van beschadigde onderdelen, aan de verhuurder vergoeden. Alsmede bij verlies van sleutels zullen de kosten in rekening worden gebracht bij de huurder.

6: Verzekering
Voor schade aan derden zijn de E-choppers W.A. verzekerd. Dit betekent dat er bij schade aan derde een eigen risico van € 1000,- per gebeurtenis is, welk bedrag voor rekening van de huurder komt.

7: Diefstal
Bij parkeren dient de huurder de sleutels uit het contactslot te halen. De huurder is er zelf voor verantwoordelijk dat de E-chopper altijd in het zicht staat en hij/zij zal er voor zorgdragen dat deze niet wordt gestolen. Bij diefstal/vermissing is de huurder aansprakelijk voor de dagwaarde van de E-chopper.

8: Onderverhuur
Het is huurder en medehuurders niet toegestaan de E-chopper aan derden in gebruik of onderhuur af te staan ofwel de huurrechten geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen. Alleen personen die in de huurovereenkomst als bestuurder zijn aangeduid, mogen het voertuig besturen.

9: Actieradius

De maximale afstand van de E-chopper is 45 km. De huurder wordt geacht zich hieraan te houden. Indien de accu leeg raakt door het overschrijden van de maximale afstand, worden er ophaalkosten á € 50,- in rekening gebracht.

10: Staat van het voertuig – helm
Huurder verklaart de E-chopper en helm in goede staat te hebben ontvangen. Wanneer schade wordt geconstateerd bij aanvang van de huurperiode wordt dit schriftelijk vastgelegd door middel van een schade opnameformulier. Verhuurder wordt geacht de E-chopper helm in dezelfde staat terug te brengen.

Onderstaand vindt u een prijslijst voor het vervangen en herstel van de meest voorkomende schades:

•Schade aan voorband door overtreding gebruiksregels/huurvoorwaarden: € 120,00
• Schade aan achterband door overtreding gebruiksregels/huurvoorwaarden: € 120,00
• Deuk / Breuk beschermkappen: € 65,00
• Knipperlicht: € 37,50
• Spiegel: € 15,00
• Spatbord: € 120,00
• Zadel € 90,00
• Kentekenhouder € 7,50
• Behuizing snelheidsmeter € 50,00
• Contactschakelaar € 12.50
• Voorvorkbeschermers ( CH ) € 7.50
• Handrem rechts / links € 15,00
• Telefoonhouder € 30,00
• Reflector € 5.50
• Voetsteun links / rechts € 20,00
• Fietsbel € 6,00
• Veiligheidshelm € 37,50

11: Annulering
Annulering E-choppers
U kunt tot 21 dagen voor de aanvangsdatum kosteloos annuleren. Annuleert u tot 7 dagen voor de aanvangsdatum dan brengen wij u 50% van de overeengekomen prijs per persoon in rekening vermenigvuldigd met het aantal personen dat tot 7 dagen voor de aanvangsdatum bij ons bekend was. Annuleert u binnen 7 dagen voor de aanvangsdatum dan brengen wij u de volledige overeengekomen prijs per persoon in rekening vermenigvuldigd met het aantal personen dat tot 7 dagen voor de aanvangsdatum bij ons bekend was.

Annulering arrangementen
U heeft tot 7 dagen voor arrangement datum de kans om het aantal personen te wijzigen of te annuleren. Mocht u binnen de 7 dagen het aantal personen wijzigen dan zal het afgesproken aantal personen in rekening gebracht worden, tenzij het werkelijke aantal personen hoger is.

Annulering doorgeven
Dit kan per email: info@echopperverhuurommen.nl of telefonisch via echopperverhuurommen 06-43689678. 

13: Slecht weer
Normaliter gaat onze verhuur gewoon door, omdat men zich op het weer kan kleden. Alleen bij extreem slecht weer (bijvoorbeeld storm of permanente harde regen) bieden wij de mogelijkheid kosteloos de reservering te verplaatsen naar een nader te bepalen datum.

14: Boetes
Verkeersboete(s) veroorzaakt tijdens de huurperiode, worden verhaald op de huurder. De verhuurder is hier niet aansprakelijk voor.

15: Foto’s
Voorafgaand of tijdens de E-chopper toer kunnen er foto’s gemaakt worden door de verhuurder.
Deze foto’s gebruikt de verhuurder ter promotie van hun onze website en social media. Het kan natuurlijk zijn dat u dit als huurder i.v.m. de privacy liever niet heeft. Dan kan u dit op de huurovereenkomst of per mail vooraf aan de huurperiode aangegeven aan de verhuurder. Zodat de verhuurder uw privacy kunnen waarborgen.

16: Helm
Vanaf 1 januari 2023 is het wettelijk verplicht om in Nederland een helm te dragen. Deze leuke helm met een sportieve uitstraling stelt de verhuurder gratis beschikbaar tijdens de huurperiode. U bent zelf verantwoordelijk voor het juist dragen van de aangeboden helm. De verhuurder is op geen enkele manier aansprakelijk voor het niet of niet goed gebruiken van de helm.

17: Reservering
Bij het aangaan van de reservering verklaart de huurder alles te hebben gelezen en akkoord te zijn met alle huurvoorwaarden en in fysieke staat te zijn om mee te doen, zonder zichzelf of anderen in gevaar te brengen.

18: Huurcontract

Voor aanvang van de E-Chopper tocht bent u verplicht het huurovereenkomst te voorzien van de juiste contactgegevens en te ondertekenen voor akkoord gaan met huurvoorwaarden en algemene voorwaarden.